Mateřskou školu Montessori dům založila a vede Ludmila Kudrlová, bývalá ředitelka Mateřské školy Olešník. Má 40 letou praxi s výchovou a vzděláváním dětí předškolního věku. Od r. 1988 se věnuje studiu a praxi individuální logopedické péče v mateřské škole.

S Montessori pedagogikou se seznámila v roce 2002 na prvních Montessori kurzech u Saši Pártlové a Zdeny Sedlákové v Táboře a ihned začala aplikovat poznatky z kurzů v MŠ Olešník. V roce 2006 absolvovala VII. Diplomový kurz Montessori v Praze (od narození dítěte do 10 let).

Školní rok 2012-13 byl posledním rokem jejího působení ve státním školství – v Mateřské škole Olešník. Během 6 měsíců (červenec – prosinec 2013) nechala upravit prostory bývalé jazykové, následně hudební, školy na soukromou Mateřskou školu Montessori dům.

Ludmila Kudrlová se stará o kvalitu výchovy a vzdělávání svěřených dětí, individuálně pečuje o jejich výslovnost, o grafomotorickou zdatnost, vede každodenní záznamy o dětech, které jsou podkladem k přesné diagnostice a následné odborné péči, konzultuje výchovnou a vzdělávací problematiku se svými kolegyněmi:

  • učitelkou Mgr. Janou Čabelovou, která navíc  vede kroužek hry na flétnu
  • učitelkou Veronikou Šímovou, tč. na MD
  • učitelkou Nikolou Veisovou, která vede zábavnou formou kroužek angličtiny
  • školnicí Alenou Šauerovou

FILOSOFIÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, pečovat o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – o děti zdravotně znevýhodněné i talentované. S tím koresponduje charakter našeho výchovně vzdělávacího procesu, který je založen na principech Montessori systému. Vést děti k lidskosti, solidaritě a upřímnosti. Učit děti chovat se k sobě se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Mít zájem získávat nové vědomosti a životní zkušenosti v přirozeném prostředí heterogenní skupiny.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, naše výuka probíhá v projektech. Děti získávají nové poznatky přirozenou cestou a veškeré informace tak zůstávají v jejich paměti. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného  poznávání.

Podporujeme získávání nových pohybových dovedností, rozvoj obratnosti a schopnosti koordinace pohybu – umožňujeme dětem dostatečný prostor k pohybu jak v interiéru školy, tak při pobytu venku. Sledujeme a podporujeme zdárný vývoj grafomotoriky u každého jednotlivce.

Velmi důležitou součástí naší každodenní výuky je rozvoj mateřského jazyka. Výuka cizích jazyků je v dnešní době nutností, ale český jazyk a jeho rozvoj by neměl být zastíněn cizími jazyky či jinými aktivitami. Vždyť rozvíjení a znalost českého jazyka je v naší zemi nedílnou a nejdůležitější součástí učení. Denně pracujeme s knihou, denně zařazujeme jazykové chvilky – hry se slovy, hádanky, rytmizaci říkadel a písní, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, průběžně provádíme logopedickou prevenci i nápravu – hrami ve skupině či individuálně. Každému umožňujeme dostatek prostoru k vyjádření svých myšlenek, dbáme na rozvoj komunikativních dovedností.

Dětem nabízíme a stále jim vytváříme podnětné a inspirativní prostředí, které jim umožňuje vlastní seberealizaci, učit se podle vlastních možností, začít a dokončit svoji činnost vlastním tempem. S dětmi pořádáme exkurze, výlety, návštěvy divadelních představení a koncertů, angličtinu, logopedickou péči, truhlářské práce, tvoření s keramikou, sportovní a kulturní akce.

Pedagogická diagnostika je součástí naší každodenní práce. Nehodnotíme a nesrovnáváme dítě s „normou“, ale snažíme se zmapovat, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. v čem je  talentované. Právě tak můžeme zjistit, co činí dítěti problémy, kde „vázne“, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak vyvodíme důsledky pro svoji práci s konkrétním dítětem.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Všemi oblíbená jsou společná setkání dětí a rodičů ve školce – o Vánocích a na konci školního roku. Rodičům umožňujeme vstup do školky a společné hraní s dětmi nejen v adaptačním období, ale kdykoliv, nejlépe při odpoledních činnostech.

Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Aby se naše mateřská škola stala místem společného radostného setkávání, místem, na které budou mít děti jen ty nejlepší vzpomínky, místem, kde přirozenou cestou poznaly co je vzájemná úcta, ohleduplnost a vstřícnost.