Organizace školního roku

Naše  hlavní vzdělávací a výchovné cíle

 • Poskytnout každému dítěti pocit bezpečí, jistoty a citové opory – usnadnit „novým“ dětem adaptaci na nové prostředí, na paní učitelky i děti.
 • Zajistit klidnou, pohodovou atmosféru plnou důvěry, s každým dítětem spolupracovat, ale přitom postupovat uvážlivě, taktně a flexibilně. V každém našem jednání s dětmi projevovat trpělivost, laskavost a úctu vůči osobnosti jedince.
 • Stmelit novou skupinu dětí, starší děti vést k pomoci mladším v osvojování si základních pravidel soužití i základních sebeobslužných činností…
 • Hyperaktivní a hlučné jednotlivce postupně zklidnit, zpomalit a ztišit, plně přitom využívat znalosti principů montessori pedagogiky… Vytvořit a dále zajišťovat každému dítěti klid na soustředěnou hru a práci.
 • Přistupovat k dětem na základě partnerského vztahu, založeného na rovnocennosti a respektování důstojnosti dítěte. Nenutit děti k poslušnosti, ale vést je k postupnému uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za své činy.
 • Předkládat dětem pestrou nabídku činností z různých oblastí (individuálních i skupinových) tak, aby každé dítě mělo možnost najít si, v čem je dobré či jedinečné a aby tak mohlo zažít pocit úspěchu. Dát možnost dítěti vybrat si a tím i příležitost učit se podle svých předpokladů, zájmů, schopností a možností.
 • Respektovat „senzitivní období“ každého. Pozorovat děti a všímat si jejich zájmů, potřeb (tzv. senzitivních období), předkládat pak jednotlivcům to, co právě v daném období potřebují.
 • Učit děti nebát se vyjadřovat své myšlenky, pocity a potřeby slovy i neverbálními prostředky, uvědomit si své city, nestydět se za ně, ale jejich projevy postupně kultivovat.
 • Učit děti samostatně myslet dle jejich věku, aktivně poznávat a svobodně se rozhodovat, podněcovat v nich chuť objevovat, zkoumat a učit se.
 • Úzce spolupracovat s rodiči dětí, které jsou zařazeny do individuální logopedické péče – vedením logop. sešitků, názornými ukázkami práce s dítětem.
 • Na podkladech denních záznamů diagnostikovat každého jednotlivce a ve spolupráci s rodiči hledat optimální cestu k rozvinutí a podpoření jeho zájmu, talentu, popř. ke vzbuzení zájmu dítěte o oblasti, kde vnímáme jisté rezervy.

 POZNÁVÁME SVĚT – témata:

1. Hlavně nesmí býti smutno

 • Tématický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme poznávat navzájem, učit se znát svá jména, svoje značky, hledat první pravidla pro spolužití, poznávat nové prostředí. Ale také zjišťovat co umíme, co nás spojuje, co nás zajímá.

Prostředek: prosociální hry, seznamovací hry, prohlídka školky  i okolí, podporovat a seznamovat děti s činnostmi praktického života, se zapínacími rámy, s dalšími aktivitami dle zájmu dětí a senzitivních období jednotlivců.

Očekávané výstupy:
 • Dokázat se odloučit od rodičů, být aktivní i bez jejich opory
 • Respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se o hračky…

2. Čím nás obdaruje podzim –

 • Užíváme si podzimní přírody, vnímáme barvy, vůně, chutě podzimních plodů, zkoumáme co se děje v přírodě – pozorujeme vlaštovky a jiné ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, rozvíjíme a zjemňujeme smysly dětí.
 • Zjišťujeme, co které dítě umí, kde má které dítě rezervy – počáteční diagnostika.
 • Podporujeme zájem dětí o stavbu těla ptáků, o zkoumání rozkrojeného ovoce pod lupou…
 • Učíme děti hledat v encyklopediích, učíme je i šetrnému zacházení s nimi.

Prostředek: manipulace se smyslovým Montessori materiálem i se skutečným ovocem a zeleninou, poslouchání zvuků v přírodě – hlasu ptáků, jazykové hry k tématu na rozvoj sluchového vnímání hlásek, matematické hry a manipulace s Č a ČM tyčemi. Tvořivé a pohybové hry, písničky, básničky, pohádky, kreslení, malování, tvoření z různých materiálů.

Očekávané výstupy:

 • Začlenit se do skupiny dětí, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Zvládnout základní sebeobslužné návyky (kulturně hygienické a zdravotně preventivní)
 • Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami…
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

3. V lese je krásně, jehličí voní…-

 • Co dovedu já a co zvířátka v lese – umím chodit, běhat, skákat, koukat se a poslouchat?
 • Vnímám a umím udělat ticho – co pak mohu slyšet – zjemňování sluchového vnímání.
 • Poznáváme a rozlišujeme stromy listnaté, jehličnaté a ovocné, přiřazujeme plody k listům, zkoumáme pod lupou, pozorujeme změny na stromech.
 • Jak se chystají na zimu zvířátka a příroda. A co my – umíme si poradit s oblékáním?

Prostředek: činnosti sebeobslužné a praktické – zdokonalování a upřesňování, aktivity a hry na rozvoj zrakového vnímání – třídění, párování, přiřazování stejných obrázků, tvarů, písmen. Podporovat zájem (senzitivní období) pro psaní a poznávání písmen předkládáním vhodných aktivit. Učit děti chůzi po elipse, pohybové hry v přírodě a na zahradě spojené se zdoláváním překážek. Využívat i přírodního materiálu k rozvoji matematických představ (Kimmovy hry), vzbuzovat zájem dětí o matematiku. Rozvíjet dramatizace pohádek o zvířátkách, seznámit děti s bajkou…písničky, básně, malování…

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se …osvojit si pravidlo: „Vzájemně si nasloucháme“
 • Osvojit si elementární poznatky o přírodě a jejích proměnách
 • Umět nakreslit zvířecí figuru

4. Než zacinká zvoneček –

 • Budeme se společně těšit. A těšení probíhá v čase, trvá týdny, dny, hodiny… a pak: Přijde k nám Ježíšek! Než ale přijde, objeví se snad první sníh – Martin přijede na bílém koni a potom nás ještě navštíví Mikuláš a čert. Co je dobré a co je zlé, kdo je sv. Mikuláš a proč chodí Ježíšek? Těšení si budeme krátit výrobou dárků a dekorací, pečením cukroví, zpěvem koled. Budeme myslet na druhé – co mají rádi, čím bychom je mohli potěšit. Budeme naslouchat jeden druhému, příběhům, přáním.

Prostředkem bude Mikulášská a vánoční nadílka, společné akce s rodiči.

Očekávané výstupy:

 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 • Poznat vánoční tradice
 • Naučit se zpaměti krátké texty – říkanky, písničky (koledy)
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí. Těšit se z hezkých zážitků.

5. Já a moje tělo – zdravé i nemocné

 • Kdy jsem zdravý, kdy nemocný? Jsem rád nemocný nebo jsem raději zdravý a proč? Jak si chráníme svoje zdraví? Jak předcházíme úrazům? Kde na nás číhá nebezpečí, co všechno se může stát a co se už také opravdu přihodilo!
 • Poznáváme a rozlišujeme pět smyslů, kterými pozorujeme svět. Umím je vyjmenovat a spojovat s lidským orgánem? Na co potřebuji zrak, sluch,… Jak si je chráním? Zná někdo někoho nevidomého?Jak pomáháme postiženým lidem?
 • Poznáváme a pojmenujeme části lidského těla, poznáváme lidské orgány a jejich funkci. Co je pro náš organismus zdravé – jaké potraviny, ovzduší, pohyb…
 • Kdo je lékař, bojíme se ho? Jak nám lékaři pomáhají? Kdo je pravá ruka lékaře v nemocnici a v ordinaci?
 • Jak a čím nás maminka léčí, jak pečujeme my o nemocnou maminku, sestřičku…

Prostředky: hry na lékaře, vaříme bylinkový čaj. Sestav postavu z částí, hledání v knihách a encyklopediích, četba a vyprávění příběhů ze života, rozhovory – Co by se stalo, kdyby…atd. Vysejeme si bylinky a nabídneme je i rodičům – k vaření léčivých čajů…

Očekávané výstupy:

 • Uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce…
 • Vědomě využívat všech smyslů, postupně je zjemňovat
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Zvládnout kresbu lidské figury i s detaily

6. Země, planeta, na které žijeme

 • Začneme pokusem – tři sklenice, hlína, voda, vzduch, sluneční světlo – co je všude kolem nás, dá se světlo chytit do tašky? Kde se lomí světlo – pozorujeme „prasátka“ na stropě, brčko ve sklenici s vodou…Další pokus – co potřebují rostliny k životu, pokus dlouhodobější.
 • Aktivity – živé a nikdy živé, stejné kameny, magnetické x nemagnetické, plave x neplave, – poznáváme v přírodě i na pokusech.
 • Planetární systém – co jsou planety, Pohádka o tom jak vznikla Sluneční soustava. Co je modrá planeta, proč se jí tak říká. Hvězdy na obloze, souhvězdí, v jakém znamení jsi se narodil?
 • Seznámíme děti s globem č.2, hmatem rozlišíme moře a pevninu, dále zrakem barevné kontinenty, jejich názvy. Ukázka – jak vzniká mapa, mapa polokoule. Můžeme si vytvořit i jiné mapy – ruky, nohy, třídy, kuchyně…
 • Co je uvnitř Země – encyklopedie, pomůcka.
 • Jak si můžeme chránit naši planetu, proč třídíme odpad, proč šetříme s pitnou vodou.

Prostředky: aktivity kosmické výchovy, Sluneční hra, Domečková hra, Tanec planet, hra – Prožít si vzdálenost planet, vyrobíme si modely planet, puzzlová mapa světa, globus č.2, pomůcka Planetárium a manipulace s ní. Třídíme ve školce pečlivě odpad, písnička Severní Amerika…

Očekávané výstupy:

 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech
 • Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru…
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka a pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

7. Každý se někomu narodí –

 • Kravičce se narodí telátko, slepičce kuřátko a já jsem se narodil komu?
 • Kdy jsem se narodil a kdo je v naší rodině nejstarší, nejmladší…, fotografie naší rodiny přinesu do školky. V jakém znamení jsem se narodil?
 • Jak jsem vypadal, když jsem se narodil, co musela maminka udělat, abych vyrostl tak jak jsem? Kdo jí pomáhal, Až budu velký, budu mít děti? Bude těžké se o ně starat? Kdo má největší starosti s dětmi u vás doma?
 • Co znamená mít někoho rád? Víš, kdo tě má rád? A koho máš rád ty? Jak se to pozná?
 • Čím je tvůj tatínek, kde pracuje maminka? Čím bys chtěl být ty? Znáš některá řemesla, profese? Co takový odborník musí umět…?

Prostředky: Hry s hospodářstvím, na domácnost. Přiřazování modelů zvířátek k jejich mláďatům, vývojové puzzle, narozeninová hra, společná                   oslava Svátku matek. Výroba dárečků pro toho, koho mám rád, kreslení maminky, rodiny, písničky, básně, scénky a dramatizace.

Očekávané výstupy:

 • Uvědomovat si svoje místo v rodině, chápat a formulovat vzájemné vztahy v rodině(bratr, dcera, vnuk…)
 • Znát své jméno, bydliště, věk…
 • Projevovat ochotu pomáhat rodičům, mladším sourozencům…
 • Orientovat se ve zvířecích rodinách, pojmenovat zvířecí mláďata…
 • Chápat rozdíl mezi savci, ptáky, rybami…
 • Znát některá řemesla, profese – jejich význam pro společnost

8. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš –

 • Kde bydlí pes a kde holubi? Kde bydlí lidé? K čemu potřebujeme byt? Kdo se mnou bydlí a kde? Kdo ten dům postavil? Kdo všechno – jací řemeslníci – na domu pracovali?
 • Bydlím ve městě nebo na vesnici, jak se jmenuje místo, kde bydlím?
 • Líbí se ti místo, kde bydlíš? Co tu máš rád, kam rád chodíš? Co můžeme dělat pro naše město, aby bylo ještě krásnější?
 • Znáš název našeho krajského města, našeho hlavního města? Byl jsi někdy v Praze? Co se ti tam líbilo a chtěl bys tam bydlet?
 • Naše země má název, má svoji státní vlajku, svůj státní znak, svého prezidenta. Znáš naše sousedy na severu, na východních… hranicích, poznáš jejich vlajky?

Prostředky: Co všechno potřebují řemeslníci k práci na domě – přiřazování obrázků nářadí k řemeslníkům. Prohlídka a porovnávání různých obydlí, různých způsobů bydlení. Prohlídka náměstí a radnice, prohlížení fotografií významných míst v Praze. Orientace na mapě České republiky – puzzle, na mapě Evropy – puzzle. Malování státní vlajky, vlajek sousedů. Porovnání jazyků, kterými mluví naši evropští sousedé. Je možné seznámit i s platidly…

Očekávané výstupy:

 • Umět rozlišit zvířata domácí, volně žijící, exotická
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, o místě svého bydliště, školky…
 • Chápat rozdíl mezi vesnicí a městem
 • Mít povědomí o širším společenském prostředí – znát název naší republiky, hlavní město, vlajku, popř. naše sousedy, znát naše krajské město, nejbližší města

9. Léto a prázdniny se blíží –

 • Co přináší letní čas, kam se chystáme na dovolenou. Jezdíte celá rodina? Jak a čím jezdíte, nebo letos poletíte letadlem? Kdo se bojí letu letadlem? Kam, jak a čím můžeme cestovat, jet na výlet? Co si sebou chceš vzít na dovolenou? Bez čeho se neobejdeš?
 • Znáš dopravní prostředky, znáš dopravní značky, barevné signály semaforu? Jsou ve všech zemích stejné?
 • Jaké nebezpečí číhá u vody, v lese na sluníčku. Jak se chránit před úpalem, popáleninami, před nebezpečným hmyzem. Znáš jedovaté lesní plody? Umíš rozdělat bezpečně oheň v přírodě?

Prostředky: oslava MDD – Veselý týden dětí, výlety do stromovky, slunění a koupání na dvorku, výlet. Hry s dopravními prostředky, orientace na mapě, hledání v knihách o životě dětí v jiných zemích světa – i na jiných kontinentech…

Očekávané výstupy:

 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se ze společných hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s umění, umět vyjádřit i hodnotit svoje zážitky
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit

Společenské a kulturní akce:

 • Divadelní představení a hudební pořady
 • Mikulášskou nadílku
 • Den vánoční pohody s rodiči
 • Karneval
 • Velikonoční koledování
 • Svátek matek
 • Oslavy MDD
 • Výlet s programem
 • Výlety do Stromovky

Den v naší mateřské škole

Průběh dne se u nás nijak zvlášť neliší od života v běžné mateřské škole. Každý den po příchodu tráví děti první ranní chvilky volnou hrou podle vlastního zájmu. Postupně ukončujeme hru rušnějšího rázu, ale i při té jsou děti vedeny k ohleduplnosti k ostatním, tj. ke hře bez křiku a bezúčelného rušivého pobíhání. I tak děti rozvíjejí námětové hry, cvičí, tančí a zpívají za doprovodu reprodukované hudby nebo hry na klávesy. Po ukončení úvodní části ranních her nabízíme dětem aktivity individuální nebo ve dvojici – pokud si dítě nedokáže samo vybrat. Některé děti dávají přednost individuální činnosti na koberečku před skupinovou hrou od ranního příchodu. Manipulaci s aktivitami na koberečcích ukončujeme jemným zvukovým signálem, dětem necháme krátký čas na dokončení, pak uklidí aktivity a svinuté koberečky na určené místo a přecházejí do herny, kde se usadí za elipsu. Následuje zklidnění chůzí po elipse při tiché relaxační hudbě, pak společná činnost řízená učitelkou, kde nechybí tělovýchovná chvilka, společné hry – pohybové a hudebně pohybové, kognitivní, komunikativní, dramatické… Všechny děti se nemusí zúčastnit společných činností! Každý může kdykoliv přejít do třídy a pracovat samostatně dle vlastní volby, aniž by však rušil ostatní. Dopoledne vrcholí pobytem venku – hrami a sportováním nebo vycházkami do blízkého okolí. Velmi rády pracují děti na koberečcích v době poledního klidu – po krátkém odpočinku na lehátkách, pokud neusnou.

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole.
 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti nikdy nenutíme do jídla. Nikdo nemusí jíst! Nikdo nemusí jíst jídlo, které nemá rád. Děti mohou jídlo ochutnat a pak jej odmítnout.
 • Dopolední svačina má velmi volnou formu. Děti se mohou nasvačit v průběhu ranních her kdykoliv od 7:00 do 9:00 hodin a to individuálně, s kamarádem nebo se skupinkou dětí.
 • Děti se obslouží zcela samy, od prostření svého místa po namazání pečiva a nalévání nápoje. Samy po sobě vše uklidí a zanechají místo v pořádku.
 • Obědváme všichni najednou, děti si samy nalévají polévku a samy si i porcují druhé jídlo. Podporujeme takový způsob jídla, že si člověk bere méně, avšak častěji, a nemusí mít plný talíř! Co si kdo nandá, to si také sní!
 • Dovolujeme dětem, aby si během jídla povídaly, ne však s plnou pusou. Jídlo je konec konců společenská záležitost. Mluvíme však potichu, abychom dopřáli všem pohodu při stolování.
 • Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
 • Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, ale doporučujeme příchod do 8,00 hodin, aby dítě mělo dost času si vyhrát a sžít se se skupinou.
 • Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.).
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na dvorku a blízkém hřišti, ale v rámci možností i v budově.
 • Spací aktivity dětí jsou upraveny podle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají na lehátku 30-45 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě a v herně. Do spaní v naší MŠ nikdo děti nenutí!

Zdravotní péče

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé.
 • Léky podáváme pouze ve výjimečném případě po konzultaci učitelky se zákonným zástupcem.
 • Při náhlém onemocnění dítěte nebo při úrazu zajistíme patřičnou péči a okamžitě informujeme rodiče o převzetí dítěte do rodiny.
 • Záměrem naší školky je vytvářet nezávadné a bezpečné prostředí pro pobyt dětí v mat. škole s dostatkem pohybu a pobytu venku.